. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cryptocurrency

Cryptocurrency

虛擬貨幣交易的種類有哪些

虛擬貨幣交易的 虛擬貨幣交易和區塊鏈證書是驗證虛擬貨幣交易合法性的一種方式。這些證書由受監管的實體頒發。這些實體必須獲得金融服務部 (DFS) 的許可。受監管實體也可以申請自我認證政策。 虚拟币交易 隨著虛擬貨幣使用的增加,對受監管機構的需求變得更加重要。特別是,政府正在關注虛擬貨幣在犯罪融資中的潛在作用。最近的一些例子包括欺詐、人口販運、販毒,甚至恐怖主義融資。因此,了解與虛擬貨幣和區塊鏈相關的合規問題非常重要。 ACAMS 虛擬貨幣交易和區塊鏈證書計劃可幫助您遵守適用於加密貨幣和基於區塊鏈的資產的反金融犯罪法規。 虛擬貨幣交易是虛擬資產的數字交換。代幣可以是數字的或物理的。一些虛擬貨幣交易所提供額外的服務,例如數字錢包和資產託管。其他提供支付處理和風險投資。除了交易所,虛擬貨幣還有很多其他的應用,比如在金融科技和普惠金融的世界。 虛擬貨幣交易的種類有哪些 在虛擬貨幣交易中,持有人會收到一個包含私鑰和公鑰的數字錢包。然後將交易記錄在區塊鏈中,這是一個虛擬公共分類賬。然後,這條鏈由“礦工”驗證,這些“礦工”是世界各地的人。他們接收數字貨幣以換取驗證並將交易添加到區塊鏈。 如果受監管實體從事虛擬貨幣交易業務,則可能能夠提交自我認證政策。金融服務部 (DFS) 於 2020 年 6 月發布了有關此活動的指南。自我認證申請應通過安全的 DFS 門戶提交。申請人必須首先在門戶網站上創建一個帳戶,然後請求訪問虛擬自我認證應用程序。如果他們的請求獲得批准,他們將能夠從“我的應用程序”菜單訪問該應用程序。 虛擬貨幣正變得越來越流行,越來越多的公司正在使用它與客戶進行交易。加密貨幣是一種資產,可以作為現金的平衡資產,現金會因通貨膨脹而貶值。但是,與加密相關的某些風險。加密貨幣的價值可能會上下波動,因此企業必須為這種波動做好準備。 虛擬貨幣交易受反洗錢和銀行保密法法律的約束。與傳統貨幣不同,虛擬貨幣交易受到不同州的監管。此外,2020 年《反洗錢法》編纂了有關虛擬貨幣報告要求的先前指南。該法案還要求企業遵守適用於數字貨幣等價值替代品的法律。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .